مقامات محلی نمایندگان محلی ، بستگان خود را در فهرست شهروندان نیازمند قرار می دهند ، کمک ها به گروه های آسیب پذیر نمی رسد

مقامات محلی نمایندگان محلی ، بستگان خود را در فهرست شهروندان نیازمند قرار می دهند ، کمک ها به گروه های آسیب پذیر نمی رسد

نماینده مجلس اومبورک باکروف

Tainynews – Erkin Asrandiyev معاون نخست وزیر امروز در پارلمان گفت … بسته های غذایی بین شهروندان نیازمندی که در وزارت توسعه اجتماعی و کار ثبت شده اند توزیع می شود.

Author: admin

پاسخی بگذارید