196 بیمار از COVID-19 در قزاقستان بهبود می یابند ، در مجموع 11158 بهبود می یابد

196 بیمار از COVID-19 در قزاقستان بهبود می یابند ، در مجموع 11158 بهبود می یابد

Tainynews – 196 بیمار مبتلا به COVID-19 پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

آنها شامل 70 مورد در نور سلطان ، 9 نفر در شیمکنت ، 22 نفر در منطقه قزاقستان غربی ، 10 مورد در منطقه قزاقستان شرقی ، 21 مورد در منطقه آلماتی ، 13 منطقه در منطقه جامبیل ، 5 مورد در منطقه مانگستائو ، 26 مورد در منطقه کاراگاندا ، 10 مورد در منطقه کیزلوردا ، 9 مورد بودند. در منطقه پاولودار ، 1 در منطقه قزاقستان شمالی.

11158 بیمار تاکنون از عفونت کروناویروس بهبود یافتند.

Author: admin