1741 بخش در مناطق مشاهده در سراسر جمهوری آماده شده است – معاون نخست وزیر

1741 بخش در مناطق مشاهده در سراسر جمهوری آماده شده است – معاون نخست وزیر

Tainynews آیدا اسماعیلوا ، معاون نخست وزیر در 23 ماه ژوئن گفت: – 1741 بخش در مناطق رصد وجود دارد.

به گفته وی ، 430 بخش آماده شده در بیشکک ، 51 در منطقه ایسیک – کول ، 327 مورد در منطقه جلال آباد ، 125 نفر در منطقه ناریان ، 122 در منطقه باتکن ، 500 در منطقه اوش ، 99 مورد در منطقه چوی ، 150 نفر در تالاس.

تا به امروز از بیش از 1000 بخش استفاده شده است.

180 بخش برای ذات الریه پنومونی تهیه شده است. تاکنون 141 بیمار تحت درمان قرار می گیرند.

وی گفت: “در بخش های مشاهده و برای درمان پنومونی به دست آمده در جامعه بخش های کافی داریم.”

وزارت بهداشت و وزارت فوریت های پزشکی بخش های دیگری را آماده می کند.

Author: admin