رئیس گروه سیاست خارجی دفتر رئیس جمهور با coronavirus قرارداد دارد

رئیس گروه سیاست خارجی دفتر رئیس جمهور با coronavirus قرارداد دارد

Tainynews سخنگوی ریاست جمهوری گفت: تولگونیای استامالیویوا ، سخنگوی ریاست جمهوری ، دانیار سیدیکوف ، رئیس دفتر سیاست خارجی دفتر رئیس جمهور و یکی از افسران امنیتی با COVID 19 قرارداد بستند.

طبق گزارش ها ، رئیس جمهور سورونبای جینبکوف و اعضای هیئت همراه با ورود به مسکو تست COVID-19 را گرفتند.

مطابق پروتکل COVID-19 ، رئیس جمهور جینبکوف تصمیم به حضور در برنامه های اختصاص داده شده به 75 سالگرد پیروزی جنگ جهانی دوم گرفت.

Author: admin