غول های اینترنتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قزاقستان

غول های اینترنتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قزاقستان

Tainynews – طبق zakon.kz ، مطابق اصلاحات در آیین نامه های تاكساتین مصوب hte Mazhilis در اولین قرائت ، به شركتهای اینترنتی خارجی خارجی مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد.

روسلان دالنوف ، وزیر اقتصاد ملی گفت: “این هنجار برای شرکت های محلی اعمال نمی شود. شرکت های اینترنتی خارجی ملزم به ثبت نام برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.”

وزیر توضیح داد: “شركتهای خارجی آماده پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات و خدمات ارائه شده هستند. ما فقط فاقد چنین هنجاری بودیم.”

بودجه ملی درمورد دریافت مالیات بر ارزش افزوده حدود 2 میلیارد تعهد دریافت خواهد کرد. وزیر دالنوف گفت: “اگر حجم کالا افزایش یابد ، رسید مالیات بر ارزش افزوده نیز رشد خواهد کرد.”

Author: admin