تحقیقات اپیدمیولوژیک در دفتر رئیس جمهور آغاز می شود

تحقیقات اپیدمیولوژیک در دفتر رئیس جمهور آغاز می شود

Tainynews مرکز تحقیقات نظارت بر بهداشت عمومی و اپیدمیولوژیک در 24 ژوئن گفت: تحقیقات اپیدمیولوژیکی با ورود از مسکو در دفتر رئیس جمهور آغاز می شود.

وی گفت: “جلسه ای برگزار می شود که در آن اقدامات انجام شود. این کار مطابق با الگوریتم وزارت بهداشت انجام خواهد شد. “

رئیس جمهور سورونبای جینبکوف ، اعضای این هیئت و مقامات همراه با ورود به مسکو در تاریخ 24 ژوئن برای COVID-19 مورد آزمایش قرار گرفتند ، از جمله اینکه دو مقام دارای نتایج مثبت برای COVID-19 بودند.

Author: admin