مقامات بیشکک پیشنهاد می کنند که در صورت عدم بهبود وضعیت COVID-19 ، 20 روزه بسته شود

مقامات بیشکک پیشنهاد می کنند که در صورت عدم بهبود وضعیت COVID-19 ، 20 روزه بسته شود

Tainynews – بالبک طلوباف گفت ، رئیس اداره کارکنان شهردار بیشکک گفت: در صورت گسترش شیوه COVID-19 در بیشکک ، مقامات بیشکک ممکن است 15-20 روزه را محکوم کنند.

وی یادآور شد: بیش از 100 مورد COVID-19 امروز در بیشکک تأیید شد.

وی گفت ، اگر قهوه خانه ها و رستوران ها از پروتکل های بهداشتی استفاده نکنند و بیش از 50 نفر به طور همزمان خدمت کنند ، کار تأسیسات پذیرایی عمومی از 10:00 تا 5:00 صبح ممنوع است.

Author: admin