633 بیمار کورون ویروس در قرقیزستان در بیمارستان ها ، 12 نفر در بخش مراقبت های ویژه معالجه می شوند

633 بیمار کورون ویروس در قرقیزستان در بیمارستان ها ، 12 نفر در بخش مراقبت های ویژه معالجه می شوند

Tainynews – مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: 633 بیمار کورون ویروس در قرقیزستان در بیمارستان ها تحت معالجه قرار می گیرند.

46 نفر در شرایط بحرانی قرار دارند ، 12 نفر از آنها در مراقبت های ویژه قرار دارند.

224 بیمار در وضعیت متوسط ​​قرار دارند و 363 نفر در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

1366 بدون علامت به انزوا در خانه فرستاده شد.

Author: admin