توكایف وظیفه دولت را به منظور ارائه برنامه اقدامات اضافی برای مهار COVID-19 در هفته آینده است

توكایف وظیفه دولت را به منظور ارائه برنامه اقدامات اضافی برای مهار COVID-19 در هفته آینده است

Tainynews – رئیس جمهور كاسیم-جمارت توكایف به دولت و وزارت بهداشت دستور داد كه برنامه اقدامات اضافی را برای تثبیت وضعیت COVID-19 هفته آینده ارسال كنند.

در صفحه رسمی رئیس جمهور آمده است: “دولت و رهبری جدید وزارت بهداشت وظیفه دارند طرح اقدامات اضافی را برای تثبیت وضعیت تاج ویروس و جلوگیری از شیوع بیشتر آن ، بهبود معالجه شهروندان در بیمارستان ها و کلینیک های سرپایی ارسال کند.” در توییتر گفت:

قزاقستان و قرقیزستان از جمله 30 کشوری هستند که توسط WHO نامگذاری شده است و در موارد تجمعی جدید در دو هفته گذشته شاهد افزایش است.

Author: admin