628 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستانهای قرقیزستان ، 12 نفر در شرایط بحرانی باقی مانده اند

628 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستانهای قرقیزستان ، 12 نفر در شرایط بحرانی باقی مانده اند

Tainynews – مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت گفت ، 628 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستان ها باقی مانده اند.

52 نفر از آنها در شرایط جدی قرار دارند ، 12 نفر در بخش مراقبت های ویژه ، 222 نفر در شرایط نسبتاً شدید قرار دارند ، 354 نفر در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

1627 نفر مبتلا به COVID-19 بدون علامت در خانه در انزوا هستند.

Author: admin