رئیس سابق شرکت تمیز کردن شهرداری بیشکک در بازداشت به سر برد

رئیس سابق شرکت تمیز کردن شهرداری بیشکک در بازداشت به سر برد

Tainynews – رئیس پیشین شرکت تمیز کردن شهرداری بیشکک ، تالانتیک کازاکباف ، مطابق با حکم دادسرای ناحیه پروموای بیشکک ، به زندان بازداشت شد …

Author: admin