وزیر بهداشت ، بیشکک دارای 353 بخش برای بیماران مبتلا به ذات الریه است

وزیر بهداشت ، بیشکک دارای 353 بخش برای بیماران مبتلا به ذات الریه است

Tainynews – وزیر بهداشت ، صابیرجان عبدیکریمف ، در جلسه توجیهی روز 29 ژوئن گفت: 2156 بخش که در قرقیزستان ترتیب داده شده اند ، از جمله آنها 193 واحد مراقبت های ویژه هستند.

به گفته وی ، 716 coronavirus patietns تحت درمان قرار می گیرند ، 306 نفر از آنها در بیشکک.

761 بخش برای بیماران مبتلا به ذات الریه ، 38 بخش در مرکز فتیزیولوژی ، 40 بخش در بیمارستان راه‌آهن قرقیزستان ، 13 بخش در مرکز جراحی ملی ، 270 در بیمارستان ملی ، 120 در انستیتوی مطالعات توچال بهداشتی ، 80 در بیمارستان دولتی شماره 1 ، آماده شده است. 200 در پایگاه هوایی تشکیل شده گانی.

وی افزود كه 353 بخش برای بیماران مبتلا به ذات الریه در بیشكك آماده شده است.

Author: admin