ازبکستان گزارش 168 مورد COVID-19 جدید ، در کل 8،199

ازبکستان گزارش 168 مورد COVID-19 جدید ، در کل 8،199

Tainynews – 168 مورد جدید COVID-19 امروز در ازبکستان تأیید شد.

این سگها شامل 151 مورد در مرکز قرنطینه خارج از تاشکند ، 9 مورد در منطقه بخارا ، 7 مورد در تاشکند ، 1 مورد در منطقه جیززاخ بود.

تعداد کل موارد COVID-19 تأیید شده به 8،199 رسیده است.

Author: admin