تاکسی تاکسی ممکن است در قزاقستان ظاهر شود

تاکسی تاکسی ممکن است در قزاقستان ظاهر شود

Tainynews الکسی تسوئی ، وزیر بهداشت گفت ، سرویس تاکسی ممکن است در قزاقستان برای خدمت به افراد آلوده به COVID-19 راه اندازی شود ، zakon.kz گزارش داد.

وزیر گفت که تعداد تماس ها به خدمات آمبولانس 1.8 بار در سراسر قزاقستان و اخیراً 2 تا 5/2 برابر در آلماتی و نور سلطان افزایش یافته است.

وی گفت که خدمات آمبولانس در نتیجه بیش از حد بارگذاری شده اند.

معاملات برای تهیه 807 آمبولانس تولید داخل امضا شد.

تجربه کشورهای دیگر در نظر گرفته می شود ، در جایی که از ناوگان وسایل نقلیه سازمان های غیر پزشکی استفاده می شد ، نوعی تاکسی تاکسی.

وزیر گفت که این پیشنهادات برای بررسی به کمیسیون بین بخشی ارائه شده است و امیدوارم از آنها حمایت شود.

Author: admin