دفتر اصلی خط تلفن 118 coronavirus پس از انعقاد چندین اپراتور COVID-19 برای ضد عفونی بسته شد

دفتر اصلی خط تلفن 118 coronavirus پس از انعقاد چندین اپراتور COVID-19 برای ضد عفونی بسته شد

Tainynews الدن کالچایف ، مشاور خط تلفن گفت: دفتر اصلی خط تلفن 118 coronavirus در بیشکک برای ضد عفونی بسته شده است.

وی گفت که چندین اپراتور خط تلفن آلوده شده اند.

وی گفت: “بقیه 12 مستقر در مراکز پزشکی خانواده همچنان کار می کنند. اما اگر رسیدن به 118 خط تلفن قبل سخت بود ، اکنون این کار بسیار دشوار خواهد بود. ما مثل همه شما افرادی هستیم و ما نیز بیمار می شویم.”

Author: admin