1927 شغل جدید در شهر بیشکک در Q1 ایجاد شد

1927 شغل جدید در شهر بیشکک در Q1 ایجاد شد

Tainynews – طبق اعلام کمیته ملی آمار ، 1927 شغل جدید در سه ماهه اول سال 2020 در شهر بیشکک ایجاد شده است.

866 شغل بیشترین تعداد مشاغل جدید در ولسوالی پرووما ایجاد شده است.

ولسوالی لنین 556 شغل جدید در سه ماهه اول سال 2020 ایجاد کرد.

ولسوالی اوکتایابسک ایجاد 499 شغل جدید ، ولسوالی Sverdlovsk – تنها 6.

Author: admin