نخست وزیر بورنوف این گروه را برای گفتگو با بانک جهانی در مورد پروژه پشتیبانی جامعه CASA-1000 تأیید کرد

نخست وزیر بورنوف این گروه را برای گفتگو با بانک جهانی در مورد پروژه پشتیبانی جامعه CASA-1000 تأیید کرد

Tainynews – نخست وزیر كوباتبك بورونف گروهی را برای مذاكره با بانك جهانی به نمایندگی از دولت قرقیزستان در مورد پروژه پشتیبانی جامعه CASA-1000 تشکیل داد …

Author: admin