ازبکستان 44 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 8،671 مورد است

ازبکستان 44 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 8،671 مورد است

Tainynews – 44 مورد جدید COVID-19 در ازبکستان تأیید شد.

تعداد کل موارد تایید شده به 8،671 رسید.

موارد جدید در 4 منطقه کشور مشاهده شد. آنها شامل 14 مرکز در قرنطینه (کلیه پرونده های وارداتی) ، 11 مورد در تاشکند (2 تماس با پرونده های تأیید شده و 9 پرونده به دست آمده در جامعه) ، 8 مورد در منطقه Sirdarya (موارد وارداتی) ، 2 مورد در منطقه بخارا (تماس با موارد تایید شده) ، 9 در ریگون سمرقند (تماس با موارد تایید شده).

Author: admin