نقشه موارد COVID-19 در بیشکک

نقشه موارد COVID-19 در بیشکک

Tainynews شهردار عزیز سوراکماتوف گفت که – تا 29 ژوئیه 2،292 مورد COVID-19 در بیشکک تأیید شد.

این موارد شامل 725 مورد در ولسوالی لنین ، 466 در ولسوالی اکتبر ، 446 در ولسوالی پروومائی ، 355 در منطقه سوردلوف است.

ولسوالی های لنین و اکتبر بیشترین تعداد پرونده ها را برای امروز دارند.

شهردار هشدار داد كه فرمانداران این ولسوالی ها به زودی با تحریم روبرو خواهند شد.

Author: admin