22000 نفر با بیماران COVID-19 در قرقیزستان تماس گرفتند

22000 نفر با بیماران COVID-19 در قرقیزستان تماس گرفتند

Tainynews نماینده وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، نماینده وزارت بهداشت ، در 2 ژوئیه گفت: تعداد افرادی كه در تماس با افراد مثبت COVID-19 بودند ، به 22.950 نفر در قرقیزستان رسید.

تعداد افراد در معرض coronavirus ممکن است در طول بررسی اپیدمیولوژیک تغییر کند.

در طول روز 3 هزار و 281 تست انجام شد که 526 مورد مثبت بودند.

Author: admin