46yo فرماندار منطقه Alamedin بر اثر سینه پهلو درگذشت

46yo فرماندار منطقه Alamedin بر اثر سینه پهلو درگذشت

فرماندار ولسوالی آالامدین اییبک کولوبایف

Tainynews – تورموش گزارش داد – اییبک کلوباف ، فرماندار ناحیه العالمین امروز در اثر بیماری ذات الریه درگذشت.

آسم داشت. وی پس از چند روز در خانه ماندن در بیمارستان ، در شرایط بحرانی به بیمارستان شهر توكموك منتقل شد.

او 46 سال داشت.

نمایندگان منطقه ، ادارات ولسوالی ها ، والیان شهرداری های روستایی تسلیت به خانواده ایبک کولوبایف تسلیت گفتند.

Author: admin