47.2٪ از خانواده های نیازمند در قرقیزستان – دفتر توزیع کمک – از کمک های غذایی دریافت می کنند

47.2٪ از خانواده های نیازمند در قرقیزستان – دفتر توزیع کمک – از کمک های غذایی دریافت می کنند

Tainynews – Azamat Jamankulov ، وزیر فرهنگ ، اطلاعات و جهانگردی گفت: حدود 359،703 خانواده به بسته های غذایی در قرقیزستان احتیاج دارند.

وی گفت که این کمک ها توسط دولت ، سازمان های عمومی و بنیادهای خیریه ارائه می شود.

34106 خانواده نیازمند از 49047 چنین خانواده در بیشکک کمک های غذایی دریافت کردند.

7،235 خانواده نیازمند از 27،778 خانواده در اوش کمک غذایی دریافت کردند.

در منطقه چوی ، 29153 خانواده از 52،021 خانواده نیازمند کمک دریافت کرده اند.

از مجموع 54،194 خانواده نیازمند در منطقه اوش 38،405 خانواده کمک های غذایی دریافت کرده اند.

7654 خانواده از 26،641 خانواده نیازمند در منطقه باتکن کمک دریافت کردند.

از مجموع 66،020 خانواده نیازمند 25397 خانواده در منطقه جلال آباد کمک دریافت کردند.

از 23.966 خانواده نیازمند 5،249 خانواده در رژیم غذایی ناریون کمک غذایی دریافت کردند.

از مجموع 15،068 خانواده نیازمند 6،623 خانواده در منطقه تالاس کمک دریافت کردند.

از مجموع 44.968 خانواده نیازمند 16195 خانواده در منطقه ایسیك – كول به تصویب رسیدند

بدین ترتیب ، 170،000 خانواده کمک های غذایی دریافت کرده اند که 47.2٪ از کل خانواده های نیازمند را تشکیل می دهد.

Author: admin

پاسخی بگذارید