همسر المببت نماینده سابق پارلمان ، درگذشت

همسر المببت نماینده سابق پارلمان ، درگذشت

Tainynews – همسر نماینده سابق نماینده المبتات شیکماماتوف بر اثر بیماری درگذشت. این اطلاعات در تاریخ 6 ژوئیه توسط بستگان تأیید شد.

آلمبتت شیکماماتوف و همسرش جانارا ترداکونوا 4 فرزند دارند.

Author: admin