هزینه های وزارت بهداشت و صندوق بیمه اجباری بودجه در ابتدا – وزارت دارایی

هزینه های وزارت بهداشت و صندوق بیمه اجباری بودجه در ابتدا – وزارت دارایی

Tainynews باکتیگل جینبایوا ، وزیر دارایی ، در 6 ژوئیه گفت: – تاکنون ، وزارت بهداشت و صندوق بیمه پزشکی اجباری تأمین می شوند.

به گفته وی ، این در شرایطی است که هفته گذشته تعداد بیماران به شدت افزایش یافته است.

وی گفت: “در این رابطه ، وزارت بهداشت و صندوق بیمه اجباری در حال بررسی پیش بینی ها و نیازهای خود هستند.”

Author: admin