خدمات مخابراتی 8.661 میلیارد soms را در 5 ماه سال 2020 ارائه دادند

خدمات مخابراتی 8.661 میلیارد soms را در 5 ماه سال 2020 ارائه دادند

Tainynews Tazabek با استناد به کمیته ملی آماری گزارش داد: خدمات ارتباطی در 5 ماهه 2020 به مبلغ 8.661 میلیارد سامانه ارائه شده است ، این 100.8 درصد در مدت مشابه سال 2019 است.

سال گذشته این خدمات برای 8.618 میلیارد سود یا در 90.7 درصد از 5 ماه سال 2018 ارائه شده است.

Author: admin