تأمین دومین کنسانترن اکسیژن از چین در نظر گرفته شده – وزارت امور خارجه

تأمین دومین کنسانترن اکسیژن از چین در نظر گرفته شده – وزارت امور خارجه

Tainynews نوران نیازعلیف ، معاون اول وزیر امور خارجه ، در جلسه توجیهی روز 7 ژوئیه گفت: کار در مورد خرید و تأمین تهویه و کنسانتره اکسیژن در حال انجام است.

به گفته وی ، آنها قبلاً از روسیه ، ازبکستان و چین تحویل داده شده اند.

“اولین گروه از 500 کنسانتره اکسیژن از چین تحویل داده شد. در حال حاضر موضوع تحویل دسته دوم 500 متمرکز دیگر در حال بررسی است.

Author: admin