4 روز امکانات بیمارستانی در مدارس بیشکک افتتاح می شود

4 روز امکانات بیمارستانی در مدارس بیشکک افتتاح می شود

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار گفت: – چهار مدرسه شبانه روزی در مدارس بیشکک افتتاح می شود.

شهروندان می توانند مشاوره پزشکی ، قطره قطره داخل وریدی یا عکس را دریافت کنند.

4 تسهیلات داخل بیمار در اوایل پایتخت افتتاح شده بود که 3500 بیمار در آن خدمت می کردند.

از 8 ژوئیه ، امکانات بیمارستانی در مدرسه شماره 83 ، دانشکده شماره 68 ، مدرسه شماره 94 (منطقه درودوی) ، مدرسه سییتک افتتاح می شود.

این تسهیلات توسط وزارت امور اضطراری افتتاح و نگهداری می شود. کارگران اورژانس تختخوابی ، چادر ، استفاده از زباله های پزشکی و تهیه وعده های غذایی گرم برای کارمندان پزشکی نصب می کنند.

Author: admin