اقتصاددانان در زمینه پشتیبانی از تجارت ، برخی از شرکت ها قبل از پاییز فقط “خواهند مرد” ، دولت نیازی به حمایت از آنها نخواهد داشت

اقتصاددانان در زمینه پشتیبانی از تجارت ، برخی از شرکت ها قبل از پاییز فقط “خواهند مرد” ، دولت نیازی به حمایت از آنها نخواهد داشت

رئیس انجمن تولید کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان گلنارا اسکنباوا

Tainynews – “وامها هنوز به مشاغل ارائه نشده است …

Author: admin