2 کارگر ، یکی از اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات ، COVID-19 را گرفتند ، تعداد زیادی از آنها ذات الریه دارند

2 کارگر ، یکی از اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات ، COVID-19 را گرفتند ، تعداد زیادی از آنها ذات الریه دارند

Tainynews سرویس مطبوعاتی CEC گفت: دو کارگر و یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات پس از آلوده شدن به COVID-19 به انزوا رفتند …

Author: admin