دولت قرقیزستان توقف خدمات اتوبوس بین شهری را توصیه می کند

دولت قرقیزستان توقف خدمات اتوبوس بین شهری را توصیه می کند

Tainynews – نخست وزیر كوباتبك بورونف نخست وزیر گفت: “ما قصد داریم تیم عملیاتی سراسر كشور را برای مبارزه با Covid-19 برای متوقف كردن خدمات اتوبوس بین شهری توصیه كنیم.”

Author: admin