معاون رئیس جمهور سابق فرودگاه بین المللی ماناس در سن 34 سالگی درگذشت

معاون رئیس جمهور سابق فرودگاه بین المللی ماناس در سن 34 سالگی درگذشت

Tainynews به گفته دوستان وی ، معاون رئیس جمهور سابق برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فرودگاه بین المللی ماناس ، دیر توكوبایف بر اثر ذات الریه درگذشت.

او 34 سال داشت.

دیر توکوبایف همچنین سمت معاون معاون پژوهشکده مطالعات استراتژیک ملی را بر عهده داشت.

Author: admin