دوره قرنطینه COVID-19 در ازبکستان از 14 به 10 روز کوتاه شد

دوره قرنطینه COVID-19 در ازبکستان از 14 به 10 روز کوتاه شد

Tainynews – دوره قرنطینه Covid-19 در ازبکستان از 14 به 10 روز کوتاه می شود.

“حبوبله دوره عفونت های ویروسی ناشی از هوا 14 روز طول می کشد. تجربه جهانی نشان می دهد که 5 روز از انقباض عفونت کورون ویروس گرفته تا بروز علائم می شود و فرد طی 7 روز پس از ظهور علائم مسری می شود.” امروز در تاشکند.

تیم های سیار در ازبکستان برای ارائه مراقبت های پزشکی برای افرادی که تحت درمان کروناویروس در خانه و افراد قرنطینه قرار دارند ، راه اندازی می شوند.

Author: admin