مطالعات قرقیزستان از استفاده از سیستم خودکار برای ردیابی تماس با موارد COVID-19 تأیید شده استفاده می کند

مطالعات قرقیزستان از استفاده از سیستم خودکار برای ردیابی تماس با موارد COVID-19 تأیید شده استفاده می کند

Tainynews – آلتینبی اسماعیلوف ، رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات ، امروز گفت که رویکردهای جالب توجه برای ردیابی مخاطبین در جهان وجود دارد …

Author: admin