معاون نخست وزیر سابق آلتینیای اوموربکووا هرگونه تخلف را رد می کند

معاون نخست وزیر سابق آلتینیای اوموربکووا هرگونه تخلف را رد می کند

Tainynews وی در صفحه رسانه های اجتماعی خود گفت: – Altinai Omurbekova ، معاون نخست وزیر پیشین ، پس از سؤال از خدمات دولت برای مبارزه با جرم اقتصادی خارج شد.

وی گفت ، از وی چندین سؤال درباره کمک های بشردوستانه از چین پرسیده شد.

وی ادامه داد: “من می خواهم موارد زیر را برای كسانی كه عجله كردم به خاطر فروش ادعا شده دارو و داروهای پزشکی به كشورهای دیگر را محكوم كنم ، بیان كنم: به ابتكار من این مصوبه برای ممنوعیت صادرات داروها و تجهیزات پزشکی در طی همه گیری صادر شده است. معاون نخست وزیر سابق گفت: “اکنون مهمترین مسئله شکست ویروس است. بقیه اهمیت چندانی ندارند.”

امروز Altinai Omurbekova در رابطه با پروانه سیرینال که به فساد و لابی کردن منافع برخی از شرکتهای داروسازی راه یافته بود ، برای بازجویی احضار شد.

Author: admin