رئیس جمهور جینبکوف از کار داوطلبان ستایش می کند

رئیس جمهور جینبکوف از کار داوطلبان ستایش می کند

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در یک جلسه مجازی درباره وضعیت COVID-19 با استانداران منطقه که امروز برگزار شد ، از داوطلبان ستود.

رئیس جمهور گفت که مقامات محلی باید بطور مؤثر با داوطلبان همکاری کنند.

رئیس جمهور جینبکوف گفت: “ما فرزندان و داوودهای شایسته زیادی داریم که در چنین شرایط دشوار اکنون کمک می کنند. لازم است که به طور مؤثر با چنین داوطلبانی کار کنیم. آنها یک نیروی قوی هستند.” با تمام تجهیزات و تجهیزات لازم

Author: admin