بیمارستانهای ترکمن آباد به دلیل بازدید تیم WHO در حالت اضطراری مشغول به کار هستند

بیمارستانهای ترکمن آباد به دلیل بازدید تیم WHO در حالت اضطراری مشغول به کار هستند

Tainynews – در حال حاضر موسسات پزشکی در ترکمن آباد در رابطه با سفر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به ترکمنستان ، Chronicles of ترکمنستان ، در یک برنامه کاری بصورت شبانه روزی فعالیت می کنند.

پزشکان ، پرستاران و دستیاران بیمارستان که قبلاً به دلیل کاهش کارکنان از کار برکنار شده بودند ، به کار بازگشتند و کارمندان دیگری نیز استخدام شده اند.

به کادر پزشکی دستور داده شده است که از تجهیزات محافظ شخصی ، از جمله دستکش های لاستیکی آرنج استفاده کنند. دستیاران بیمارستان در هر بخش برای کمک به پزشکان و پرستاران پزشکان و مراکز بهداشتی و درمانی (PPE) خود را تعیین می کنند.

اخیراً به کارکنان بیمارستان اجیر شده 65 منات در هر شیفت پرداخت می شود.

بیمارستان ها و کلینیک های سرپایی تا زمان عزیمت مأموریت WHO از کشور ، این برنامه را ادامه می دهند.

به گزارش خبرنگار “Azatlyk” ، در حین بازدید مقامات سازمان بهداشت جهانی ، کلیه بیماران مراقبت های ویژه در کلینیک عمومی بستری به بخش های معمولی بیمارستان منتقل شده و تنها پس از ترک کارشناسان بازگردانده شدند.

Author: admin