توانبخشی کارکنان پزشکی در استراحتگاه های بهداشتی در دریاچه ایسیک – کول در نظر گرفته شده است

توانبخشی کارکنان پزشکی در استراحتگاه های بهداشتی در دریاچه ایسیک – کول در نظر گرفته شده است

Tainynews رئیس جمهور سورونبای جینبکوف رئیس جمهور سورنبای جینبکوف در گفتگو با کارکنان پزشکی بیمارستان شبانه روزی که وی امروز بازدید کرد گفت: – توانبخشی کارکنان پزشکی که COVID-19 را در محل کار منقبض کرده اند ، در استراحتگاه های بهداشتی در دریاچه ایسیک – کول در نظر گرفته شده است.

رئیس جمهور از کارمندان پزشکی بخاطر کارشان شبانه روز تشکر کرد.

دولت حقوق پزشکان در خط مقدم COVID-19 را افزایش می دهد. رئیس جمهور گفت که دولت همیشه از کارمندان پزشکی حمایت خواهد کرد.

رئیس جمهور افزود: كاركنان پزشكی با تجهیزات پزشکی تأمین می شوند و به موقع پرداخت می شوند.

Author: admin