اتاق های بیمارستانی در روز برای شهروندان و کارمندان پزشکی بی خطر است – دفتر شهردار بیشکک

اتاق های بیمارستانی در روز برای شهروندان و کارمندان پزشکی بی خطر است – دفتر شهردار بیشکک

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار بیشکک گزارش داد: امکانات روزانه بیمارستانی تهدیدی برای شهروندان و کارمندان پزشکی نمی کند.

کلیه ملزومات بهداشتی در امکانات رعایت می شود. آنها بطور مرتب ضد عفونی می شوند. کلیه پرسنل و بازدید کنندگان موظف به پوشیدن دستکش و ماسک هستند.

تونل های ضد عفونی کننده در ورودی های تاسیسات تنظیم شده اند.

فاصله 2 متری بین تختخوابها در امکانات نگهداری می شود که همچنین با صفحه های محافظتی از یکدیگر جدا می شوند.

این بیانیه پس از آن منتشر شد كه كاربران رسانه های اجتماعی از ایده استفاده از تسهیلات در روز در بیمارستان انتقاد كردند و ادعا كردند كه آنها در گسترش بیشتر عفونت كروناویروس نقش دارند.

Author: admin