6 کارگر بهداشتی در منطقه تالاس کروناویروس منعقد می کنند

6 کارگر بهداشتی در منطقه تالاس کروناویروس منعقد می کنند

Tainynews – گزارش 8 وزارت بهداشت در 8 ژوئیه 8 نفر با koronavirus در منطقه تالاس منقبض شده اند.

6 از 8 شهروند تازه آلوده ، کارمند پزشکی هستند.

“2 مرد و 6 زن از نظر كرونو ویروس مثبت شدند. 1 پزشک در منطقه تالاس با کووید 19 ، 2 پرستار و دستیار بیمارستان در منطقه کارا-بوورا ، 1 پرستار در منطقه باکای-آتا ، 1 پرستار در شهر تالاس منعقد شده است. 2 نفر با بیماران آلوده تماس گرفتند. در کل ، 104 نفر از نظر بیماری کرونو ویروس در منطقه مثبت آزمایش شده اند. “

Author: admin