یکی دیگر از مراکز بیمارستانی روزانه در بیشکک ظاهر می شود

یکی دیگر از مراکز بیمارستانی روزانه در بیشکک ظاهر می شود

Tainynews – به گزارش دفتر شهردار ، – یکی دیگر از مراکز بیمارستانی روزانه در بیشکک افتتاح شده است.

بیمارستان بداهه نوآوری در منطقه لنین بر اساس مدرسه شماره 95 در ریزگردشکن جال افتتاح شد. 37 تخت آماده شده است.

یک پست بهداشتی دیگر برای افتتاح در منطقه مسکونی “کارا-جیگاچ” ولسوالی اکتیاب بر اساس رستوران “سالتانات” برای 50 تخته آماده می شود.

در کل ، 13 بیمارستان شبانه روزی برای 908 تختخواب و دو بیمارستان شبانه برای 220 تختخواب در پایتخت طراحی شده است.

Author: admin