205 شهروند قرقیزستان از شهر نووسیبیرسک پرواز کردند

205 شهروند قرقیزستان از شهر نووسیبیرسک پرواز کردند

Tainynews وزارت امور خارجه گفت: 205 شهروند قرقیزستان امروز از نووسیبیرسک به بیشکک وارد شدند.

افراد سالخورده ، زنان باردار ، مادران دارای فرزندان خردسال ، افراد پس از جراحی ، دانشجویان در پرواز هواپیمایی S7 سفر می کردند.

Author: admin