ترکمنستان مساجد را به طور موقت بسته می کند – آژانس خبری AKIpress

ترکمنستان مساجد را به طور موقت بسته می کند

Tainynews – مساجد به طور موقت در ترکمنستان بسته شده اند. چنین تصمیمی طبق برنامه اقدام دولت برای آمادگی بیماریهای عفونی حاد گرفته شده است.

arzuw.news با اشاره به دفتر مفتی ترکمنستان گزارش داد: مساجد تا 23 ژوئیه بسته خواهند بود.

مأموریت WHO پیش از این به دولت توصیه می كرد كه اقدامات اساسی مانند اقدامات در مورد گردش COVID-19 در كشور را اتخاذ كند.

Author: admin