دولت قرقیزستان پروتکل با قزاقستان را در مورد زمینه های فعالیت نمایندگان مرزی تصویب کرد

دولت قرقیزستان پروتکل با قزاقستان را در مورد زمینه های فعالیت نمایندگان مرزی تصویب کرد

Tainynews – دولت قرقیزستان پروتكل خود را با دولت قزاقستان در مورد مناطق عملیاتی نمایندگان مرزی (نقشه 1: 200000) كه در 20 مه 2019 در بیشكك امضا شده است ، تأیید كرده است …

Author: admin