نخست وزیر بورنوف در جلسه شورای بین دولتى اوراسیا در مینسكس شركت كرد

نخست وزیر بورنوف در جلسه شورای بین دولتى اوراسیا در مینسكس شركت كرد

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی دولت ، كوباتبك بورونف نخست وزیر در جلسه شورای بین دولتى اوراسیا در مینسك ، بلاروس شركت می كند.

در این جلسه به همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شد.

نخست وزیران ارمنستان ، بلاروس ، قزاقستان ، قرقیزستان و روسیه در این نشست شرکت می کنند.

Author: admin