حدود 35 میلیون سود برای بازگشت مهاجران قرقیز در خارج از کشور اختصاص یافته است

حدود 35 میلیون سود برای بازگشت مهاجران قرقیز در خارج از کشور اختصاص یافته است

Tainynews – باکتیگل جینبایوا ، وزیر دارایی گفت: حدود 35 میلیون سود برای ترتیب تخلیه مهاجران در خارج از کشور به وزارت امور خارجه قرقیزستان اختصاص یافته است …

Author: admin