میزان تلفات COVID-19 در قرقیزستان زیاد است. معاون بیمارستانی باید با کارکنان واجد شرایط پزشکی تقویت شود – معاون اول نخست وزیر

میزان تلفات COVID-19 در قرقیزستان زیاد است. معاون بیمارستانی باید با کارمندان واجد شرایط پزشکی تقویت شود – معاون اول نخست وزیر

Tainynews – المازبک باتیربکوف معاون اول نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیری گفت: بخش های بیمارستانی که در بیشکک و مناطق قرقیزستان افتتاح شده اند باید تقویت شوند.

Author: admin