Jeenbekov: سوء استفاده از کمکهای ارائه شده برای پاسخ COVID-19 مجاز نخواهد بود

Jeenbekov: سوء استفاده از کمکهای ارائه شده برای پاسخ COVID-19 مجاز نخواهد بود

Tainynews رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در مصاحبه برای رادیو بیرینچی امروز گفت: “ما اجازه سوء استفاده از کمکهای ارائه شده برای مبارزه با تاج را نخواهیم داد.”

جینبکوف گفت: “این موضوع تحت کنترل شخصی من و تحت کنترل نخست وزیر است. دولت مسئولیت استفاده از کمک های ارائه شده را در نظر گرفته شده دارد.”

رئیس جمهور گفت که مردم باید یاد بگیرند که در میان همه گیری ، زندگی و کار کنند.

وی گفت: “پروژه های اقتصادی ، اجتماعی متوقف نمی شود. پروژه های جدید راه اندازی می شود.

حقوق و مزایا به موقع پرداخت می شود. رئیس جمهور گفت که روند دیجیتالی شدن تسریع می شود.

Author: admin