اکنون هیچ معنایی برای استعفای دولت وجود ندارد – جینبکوف

اکنون هیچ معنایی برای استعفای دولت وجود ندارد – جینبکوف

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در گفتگو با رادیو بیرینچی امروز در حالی که در پاسخ به انتقادات از سوی دولت توسط شهروندان گفت: – هیچ حبتی برای استعفای دولت با حدود 3 ماه مانده به انتخابات پارلمانی وجود ندارد.

وی گفت: “دولت پس از انتخابات پارلمانی مطابق با قانون اساسی تشکیل می شود. دولت باید طبق قانون تغییر یابد. پارلمان تازه انتخاب شده تصمیم خواهد گرفت که آیا دولت فعلی را حفظ خواهد کرد.”

اکنون باید تمام منابع انسانی موجود بسیج شود. وی افزود که همه نیروها باید یکپارچه شوند و تمام حمایت های ممکن اکنون باید به دولت ارائه شود.

وی گفت: “اکنون زمان انتقاد نیست ، بلکه زمان برای کمک است. ما باید فرصت ها و تلاش های خود را متحد کنیم و با بیماری در وحدت و با نظم مبارزه کنیم.”

Author: admin