پلیس مالی قرقیز مردی را در بیشکک به دلیل تلاش مجدد برای فروش مجدد داروهای ضروری بازداشت کرد

پلیس مالی قرقیز مردی را در بیشکک به دلیل تلاش مجدد برای فروش مجدد داروهای اساسی بازداشت کرد

Tainynews – پلیس مالی قرقیز یک سودجوی را در یک عملیات ویژه بازداشت کرد ، که سعی در فروش مجدد تزریق ضد انعقاد ضد ضروری به قیمت بیش از حد در بیشکک داشت …

Author: admin