دادگاه کنسول پیشین قرقیزستان را جریمه و وی را از بازداشت آزاد می کند

دادگاه کنسول پیشین قرقیزستان را جریمه و وی را از بازداشت آزاد می کند

Tainynews – دادگاه ولسوالی پروموای بیشکک در 10 ژوئیه سرکنسول پیشین قرقیزستان در استانبول ارکین سوپوکوف را به اتهام سوء استفاده از قدرت تشخیص داد و 300،000 جریمه جریمه حکم را صادر کرد …

Author: admin